Google AdSensetomenu
Záruka kompletnosti a kvality
 

Od r. 2003 firma zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO: 9001:2000 a od roku 2009 podľa normy EN ISO 9001:2008. Na všetky práce realizované našou firmou zaručujeme kompletnosť a kvalitu v zmysle všeobecných podmienok cenníkov stavebných prác, príslušných noriem STN alebo technologických postupov a podmienok jednotlivých výrobcov zabudovaných materiálov. V prípade nových technológií a materiálov zabezpečujeme u výrobcov školenie našich pracovníkov alebo žiadame atesty na nimi zhotovené výrobky a materiály overené Štátnou skúšobňou.

 
 
Záručná lehota
 

Na všetky práce realizované firmou ATYP – STAV poskytujeme záruku 36 mesiacov od dňa podpísania preberacieho protokolu. Podstatnou dodacou a kvalitatívnou podmienkou dohodnutou v zmluve o dielo bude vykonávací projekt a jeho nedeliteľná časť výkaz výmer , kde je uvedené množstvo a popis stavebných prác a výrobkov dodaných zhotoviteľom. Zmeny a doplnky budú riešené počas realizácie a uvedené v stavebnom denníku po dohode s objednávateľom.

tomenu