0905 661 595 attila@atyp-stav.sk

Spracovanie cenových ponúk

Cenové ponuky (ďalej len CP) firma ATYP – STAV spracováva programovým vybavením dvoch softwarových firiem Odis Žilina alebo Cenkros Bratislava, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so spracovaním cien v stavebníctve a dávajú záruku seriózneho a svedomitého prístupu k zákazníkovi v tak citlivej oblasti, akou je predloženie ceny stavebného diela konečnému spotrebiteľovi. Tieto dve firmy priebežne aktualizujú 2. až 4. krát do roka svoje databázy cenníkových položiek a materiálov a zdokonaľujú svoje programové vybavenie. Za pomoci týchto nástrojov pre oceňovanie, odbornej starostlivosti našich pracovníkov a citlivým prístupom k zákazníkovi sa snaží naša firma minimalizovať prípadné dosť často sa vyskytujúce bezdôvodné navýšenia nákladov v dôsledku podhodnotenia celkovej ceny. Nové technológie, neobsiahnuté v cenníkových položkách konštrukcií a materiálov spracovávame podľa vlastných normatívov zhotoviteľa, ktoré sú podmienené odsúhlasením zákazníka. Cena materiálov, strojov a ostatných priamych nákladov sú uvedené v cenách platných v dobe spracovania cenovej ponuky. Neoddeliteľnou súčasťou ponukovej ceny je položkový rozpočet, kde sú detailne uvedené jednotlivé stavebné činnosti a dodávky materiálov v nasledovnom členení:

• Skrátený popis položky pre orientáciu zákazníka o aký druh práce alebo dodávku materiálu sa jedná.
• Mernú jednotku vyjadrenú v bm, m2, m3, ks a pod.
• Množstvo jednotlivých predpokladaných prác na základe merných jednotiek a podľa výpočtu spracovaného kalkulantom z projektovej dokumentácie alebo výkazu, výmer, ktorý môže byť predložený zákazníkom alebo spracovaný cenovým oddelením firmy ATYP – STAV. Zákazník má tak prehľad a kontrolu množstva predpokladanej realizácie konštrukcie alebo dodaného materiálu.
• Jednotkovú cenu za položku a celkovú cenu za položku.
• V rekapitulácii sa následne zákazník dozvie ceny za jednotlivé súbory položiek a v krycom liste celkovú cenu bez DPH a vrátane DPH.

Kvalita prác sa riadi príslušnými všeobecnými podmienkami jednotlivých cenníkov stavebných prác, normami STN a technologickými podmienkami výrobcov jednotlivých zabudovaných materiálov a výrobkov, ktoré sú pre firmu Atyp-stav záväzné.

Doporučený postup pre zákazníkov

Aby Vaša požiadavka bola v čo najkratšej dobe, riadne a zodpovedne spracovaná doporučuje firma Atyp-stav nasledovný postup:

• Prvotný kontakt s cenovým oddelením mailom, faxom alebo priamo návštevou v priestoroch firmy.
• Predloženie jedného výtlačku projektovej dokumentácie /ďalej len PD/ schválenej stavebným úradom v tlačenej alebo elektronickej forme /ideálne sú obidve alternatívy/, ktorá Vám bude po spracovaní cenovej ponuky vrátená.
• Po preštudovaní PD prekonzultovanie sporných otázok alebo konštrukcií so zákazníkom alebo spracovateľom PD /projektantom/.
• Po doriešení pripomienok Atyp-stavu spracovanie CP v dohodnutom termíne.
• Odovzdanie PD a cenovej ponuky zákazníkovi a následne po oboznámení a prezretí CP jednanie o cene so zákazníkom.
• Po odsúhlasení CP pristupujeme podľa dohody k uzavretiu Zmluvy o dielo.

Možnosti spracovanie cenových ponúk pre zákazníkov

Počas dlhoročných skúseností s jednaním so zákazníkmi je možné dohodnúť:

• Spracovanie CP len na hrubú stavbu so zastrešením, ktorá obsahuje zemné práce, základy, zvislé a vodorovné konštrukcie (t.j. murivo, komíny a preklady, betónové konštrukcie statiky, izolácie spodnej stavby proti vode, krov, krytinu a klampiarske konštrukcie, prípadne zhotovenie inžinierskych sietí a ležatej kanalizácie).CP môže byť spracovaná aj po jednotlivých podlažiach. Zákazník má hneď dve výho-dy. Prvou je, že môže detailne spoznať zhotoviteľa pre ktorého sa rozhodol, jeho sys-tém práce, dodržiavanie dohodnutých podmienok v zmluve, kvalitu práce. Druhou je možnosť slobodne sa rozhodnúť pre ďalšie pokračovanie a spoluprácu s našou firmou, alebo si môže vybrať na dokončenie inú firmu.
Toto spracovanie preferujeme aj v dôsledku uzavretia stavby na zimné obdobie.

• Spracovanie CP kompletne formou tzv. na kľúč, ktorá obsahuje okrem spracovania uvedeného vyššie aj odborné profesie (t.j. zdravotechniku, plynofikáciu, vykurova-nie, elektroinštaláciu, prípadne vzduchotechniku, ako aj prípojky k nim), vnútorné a vonkajšie úpravy povrchov (t.j. omietky zateplenie, mazaniny podláh a potery), tepelné izolácie podkrovia, podláh, stropov a stien, izolácie strechy povlakovými krytinami, konštrukcie a výrobky (t.j. tesárske, stolárske, zámočnícke), nášľapné vrstvy podláh (t.j. dlažby, parkety a syntetické podlahy) obklady a dokončovacie práce (t.j. maľby, nátery, žalúzie a pod.), terénne úpravy a komunikácie.V prípade, že máme na základe referencií dôveru u zákazníka, ktorú si nesmierne vážime spracujeme CP touto formou. Je ale náročnejšia na čas a vyžaduje si súčinnosť zákazníka pri výbere dlažieb, obkladov, parkiet, sanitárnych predmetov zdravotechniky, vykurovacích zariadení, okien, stien, dverí, žalúzii, kompletáže elektro a ďalších výrobkov a prvkov. Po dohode so zákazníkom môžeme doporučiť dodávateľov výrobkov, s ktorými s dôverou spolupracujeme alebo zapracovať tieto výrobky do CP orientačnou cenou, ktorá sa bude následne účtovať podľa výberu zákazníka.Týmto spracovaním vychádzame v ústrety zákazníkovi, aby si vytvoril určitý obraz o skutočných celkových nákladoch na realizáciu a dokončenie stavby.

Tak ako je možné v prvom prípade spracovať CP po podlažiach, po dohode so zákazníkom je možné členiť v druhom prípade jednotlivé časti rozpočtu samostatne alebo ich predkladať zákazníkovi postupne, nakoľko sú ceny jednotlivých výrobkov závislé aj od vývoja kurzu Sk voči ďalším menám, najmä EUR a USD.

V prípade, že Vás naša ponuka osloví, očakávame Vaše vyjadrenie čo najskôr a tešíme sa na spoluprácu. Veríme, že budete s našou firmou spokojný.

Plánujete stavbu? Neváhajte, kontaktujte nás. Na základe Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme cenovú ponuku.